fbpx

SCALA GO nyereményjáték

1. A játék neve, szervezője

A játék neve: SCALA GO nyereményjáték

A Játék szervezője: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., 1139 Budapest, Fáy utca 27., cégjegyzékszám: 01-09-071123 adószám: 10438372-2-44, (a továbbiakban „ŠKODA”).
A ŠKODA megbízottja, azaz a Játék lebonyolítója: Autós Marketing Kft. 1048 Budapest, Tófalva utca 7., (a továbbiakban „Lebonyolító”)

Jelen szabályzat vonatkozik az ŠKODA által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/skodamagyarorszag/ Facebook oldalon futó SCALA GO nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Játék feltételei

2.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel továbbá saját Facebook profillal (Facebook profil), valamint az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal és vezetői engedéllyel (teszthétvége nyeremény esetén) rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

2.2. A Játékban az ŠKODA és a Lebonyolító dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
2.3. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
2.4. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

3.1. A Játék időtartama: A Játék 2021. 03. hónap 16. nap 12:00 órától 2021. 03. hónap 31. nap 24:00 óráig tart.
3.2. A Játék menete: az, aki a
https://www.facebook.com/skodamagyarorszag címen elérhető ŠKODA nyereményjátékhoz tartozó játékfelhívásra a Játék időtartamán belül kommentben válaszol és feltölti a Facebook oldalon szereplő játékfelhívásnak megfelelő fényképet sorsoláson vesz részt, mely sorsoláson 1 db ŠKODA SCALA 3 napos teszthétvégét és 3 db ŠKODA ajándékcsomagot nyerhet (játékosonként 1 db)

3.3. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a ŠKODA Facebook oldalra kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie.
3.4. Egy Játékos a Játékban egy alkalommal vehet részt, vagyis abban az esetben is, ha egy Játékostól több, a felhívásnak megfelelő tartalmú komment érkezik, úgy az időben első nevezésével vesz részt.
3.5. A Játékban részt vevő és a felhívásnak megfelelő választ adó Játékosok közül a ŠKODA
4 darab nyertes Játékost sorol ki, a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás számítógéppel történik és időpontja: 2021. 04. hónap 06. nap 16:00 óra. A sorsoláson pótnyertesek nem kerülnek kisorsolásra.

page1image4141765168
page1image4141765456

4. Nyeremények, nyertesek

4.1. A Játék során a ŠKODA az alábbi nyereményt sorsolja ki a Játékosok között:

· 1 db ŠKODA SCALA 3 napos teszthétvége · 3 db ŠKODA ajándékcsomag

4.3. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 4.4. A nyertes nem jogosult a nyereményre, ha:

· a Játékszabályban foglalt előírásoknak (18. életév betöltése, illetve érvényes vezetői engedély) nem felel meg;
· ha a Lebonyolító 5. pont szerinti megkeresésére 3 napon belül nem válaszol;
· a ŠKODA megítélése szerint több és/vagy hamis Facebook profillal vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

· a ŠKODA megítélése szerint a Játékos a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
· a jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti;
Amennyiben a nyertes Játékos a fentiek értelmében nem jogosult a nyereményre, a nyertes Játékos helyébe
nem lép pótnyertes.

5. Nyertes értestése

5.1. A ŠKODA/Lebonyolító kizárólag a nyertessel Facebook privát üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átadásának eljuttatása céljából, az adatai a nyeremény átadását követően törlésre kerülnek.
5.2. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, azaz a nyertes 3 napon belül nem reagál az üzenetre; a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a ŠKODA illetve a Lebonyolító kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremény átadása

6.1. A nyertes Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele/igénybevétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az ŠKODA-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A teszthétvégére mindkét fél számára megfelelő időpontban kerülhet sor.

7. A ŠKODA felelőssége

Az ŠKODA kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
· feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait (név, postacím, anyja születési neve), a ŠKODA és a Lebonyolító a nyeremény átadása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy nyertessége esetén adatait a ŠKODA (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremény átadása körében és céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (Autós Marketing Kft.) részére továbbítsa ugyanezen célra.
· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy nyertessége esetén a Nyeremény átadásáról felvétel készüljön, és hogy a felvételt a ŠKODA marketing célból felhasználhassa minden további hozzájárulás, díjfizetés nélkül, térben, időben, módban és mértékben korlátlanul, a nyertes Játékos személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett.
8.2. A Játék résztvevőinek adatait az ŠKODA a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
8.3. ŠKODA szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
8.4. A ŠKODA, mint adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 27.) illetve az Autós Marketing Kft. (székhely: 1048 Budapest, Tófalva utca. 7.) címén, vagy a hello@autosmarketing.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. 8.5. A ŠKODA gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
8.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
8.7. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a ŠKODA tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

9. Kizárás

9.1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket

megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
9.2. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a ŠKODA fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
9.
3. A ŠKODA fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.
9.
4. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a ŠKODA számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

ŠKODA Magyarország Budapest, 2021.03.10.

Előző

Következő

Hozzászólás írása

Pin It on Pinterest

Tetszett?

Oszd meg másokkal is!